Wybierz język:
     » Portal » Użytkownicy » Grupy » Statystyki » Czat » Album » Mapa Hodowców » Kalendarz » POBIERALNIA
     » Rejestracja » Zaloguj » Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
  

 Ogłoszenie 

Prosimy wszystkich o zapoznanie się z Regulaminem Forum - PRZECZYTAJ . Z FORUM usuwane będą też osoby (nick) które nie aktywowały swojego konta !


Poprzedni temat «» Następny temat
...w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory [HANDEL]
Autor Wiadomość
Kamil Kowalski 
Spis-Hodowcow.pl
INFORMATYK, GRAFIKSPIS-HODOWCÓW: http://www.spis-hodowcow.pl/kamil

Moja specjalizacja:
Inne

Pomógł: 6 razy
Wiek: 34
Dołączył: 11 Sty 2008
czyli 4754 dni temu
Posty: 260
Podziękowania: 5/1
Skąd: Kraków/Mydlniki/Kłaj

Wysłany: 2010-03-24, 21:34   ...w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory [HANDEL]

Takie coś dostałem na maila:


Cytat:
Warszawa, 24 marca 2010 r.

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00
Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53

Szanowni Państwo

Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w odpowiedzi na wniosek o rozważenie możliwości skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności ustawy o ochronie przyrody z Konstytucją RP, Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, oraz art. 28 i 29 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień do wiadomości.

I.
Odnośnie do zarzutu niezgodności art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zm.) w brzmieniu nadanym na mocy art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2008 r., Nr 201, poz. 1237) z art. 32 Konstytucji RP, informuję, iż Rzecznik Praw Obywatelskich nie podziela go.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
W związku z powyższym zasygnalizować należy, że o znaczeniu konstytucyjnej zasady równości Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się już wielokrotnie wcześniej zaznaczając, iż wynika z niej dla ustawodawcy obowiązek równego traktowania obywateli. Trybunał Konstytucyjny podkreśla jednakże, że nie ma bezwzględnej równości obywateli. Z zasady równości wynika nakaz jednakowego traktowania wszystkich obywateli w obrębie określonej klasy (kategorii). Wszystkie podmioty charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną (relewantną) powinny być potraktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań, zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących (orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 1994 r., sygn. K. 3/94, OTK w 1994 r., cz. II, s. 141 - 142). Wcześniej Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się w kwestii rozumienia zasady równości m.in. w sprawach: U. 7/87, K. 8/91. Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie podtrzymuje stanowisko, zgodnie z którym zasada równości nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego w tym znaczeniu, iż zrównuje sytuację wszystkich podmiotów ze względu na cechy jakimi się charakteryzują. Zasada równości wymaga bowiem, aby podmioty traktowane były w równym stopniu równo, jeśli charakteryzują się daną cechą istotną. Równość oznacza zatem także akceptację różnego traktowania przez prawo różnych podmiotów. Wynika to z faktu, że równe traktowanie przez prawo tych samych podmiotów pod pewnymi względami, oznacza z reguły różne traktowanie tych samych podmiotów pod innymi względami (orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 11 kwietnia 1994 r., OTK w 1994 r., cz. I, s. 55). Trybunał Konstytucyjny podtrzymuje w tym zakresie swoją linię orzeczniczą, także pod rządami nowej Konstytucji RP.
W związku z powyższym wskazać należy, iż nie można podzielić poglądu o dyskryminacji posiadaczy zwierząt, na których nałożono dodatkowe obowiązki, tj. konieczność uzyskania zezwolenia lub świadectwa dla zwierząt, co nie dotyczy osób posiadających rośliny i dlatego tych dwóch kategorii podmiotów nie można uznać za równe.
Równocześnie zauważyć pragnę, iż zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.

II.
Rzecznik Praw Obywatelskich nie podziela stanowiska dotyczącego niezgodności art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zm.) w brzmieniu nadanym na mocy art. 1 pkt 33 lit. a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2008 r., Nr 201, poz. 1237) z art. 32 i art. 51 ust. 2 Konstytucji RP oraz Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
Zgodnie z art. 51 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
W związku z powyższym wskazać należy, iż obowiązek ujawnienia danych dotyczących posiadaczy zwierząt wynika expressis verbis z ustawy. Natomiast pozyskiwanie i gromadzenie przedmiotowych danych wrażliwych nie może zostać uznane za zbędne w demokratycznym państwie prawnym. Celem Rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, jak wskazuje już sam tytuł, jest ich ochrona. Podkreślone to zostało w art. 1 Rozporządzenia Rady, gdzie zapisano, że celem niniejszego rozporządzenia jest ochrona gatunków dzikiej flory i fauny oraz zagwarantowanie ich zachowania poprzez regulację handlu nimi zgodnie z następującymi artykułami.
Zapis ten koresponduje z art. 5 oraz 74 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Na mocy pierwszego z nich, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska. Zgodnie z drugim, władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
Równocześnie, jak wynika z preambuły Rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku, jego przepisy pozostają bez uszczerbku dla wprowadzenia lub stosowania wszelkich bardziej rygorystycznych środków przez Państwa Członkowskie, zgodnie z Traktatem, w szczególności w odniesieniu do niniejszego rozporządzenia.
Powyższe regulacje prawne, w połączeniu ze stosowaną przez Trybunał Konstytucyjny wykładnią zasady równości (art. 32 Konstytucji RP), uprawniają w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, do różnicowania wymogów wobec posiadaczy zwierząt i roślin z poszczególnych grup, ustanowionych Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku.

III.
W sprawie niezgodności art. 64 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zm.) w brzmieniu nadanym na mocy art. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2008 r., Nr 201, poz. 1237) z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, informuję, iż Rzecznik Praw Obywatelskich nie podziela także tego stanowiska.
Krąg podmiotów zobowiązanych do zgłoszenia posiadania zwierząt objętych obowiązkiem określonym w art. 61 ust. 1 ustawy został zakreślony bardzo szeroko. W art. 61 ust. 2 zostały bowiem wymienione podmioty zwolnione z tego obowiązku - w związku z tym należy stwierdzić, iż spoczywa on na wszystkich pozostałych, niewymienionych w tym przepisie. Skoro jednak zwolnienie to stanowi wyjątek od reguły, to należy interpretować je zgodnie z przytoczoną regułą exceptiones non sunt extendae w sposób bardzo precyzyjny. W tym przypadku raczej nie powinien on nastręczać poważniejszych praktycznych problemów.
Status ogrodu zoologicznego musi bowiem potwierdzać prawomocne zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ogrodu zoologicznego wydane na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy. Warunki prowadzenia ogrodów zoologicznych, uzyskiwania zezwolenia i podstaw jego cofnięcia oraz wymogi dotyczące na przykład prowadzenia dokumentacji hodowlanej zostały szczegółowo uregulowane w Rozdziale 3 ustawy o ochronie przyrody. Zakres pozarolniczej działalności gospodarczej powinien być potwierdzony zgodnie z regułami określonymi w prawie o działalności gospodarczej. Natomiast z czasowym przetrzymywaniem zwierząt w celu ich leczenia będziemy mieli do czynienia w przypadku ośrodków rehabilitacji lub placówek lecznictwa weterynaryjnego w sytuacji dostarczenia do nich zwierząt przez podmioty posiadające zwierzęta. Taki rodzaj przekazania z natury jako krótkotrwały nie wymaga ewidencjonowania, uniemożliwiłby bowiem sprawne prowadzenie działalności (ta sama uwaga odnosi się również do podmiotów prowadzących działalność w zakresie handlu zwierzętami).
W związku z powyższym, w świetle uprzednio już omówionej zasady równości wobec prawa, nie sposób dopatrzyć się tu dyskryminacji.
W kwestii odpowiedzialności przedsiębiorców warto zapoznać się z art. 128 i następnymi ustawy o ochronie przyrody.

IV.
W kwestii niezgodności art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zm.) w brzmieniu nadanym na mocy art. 1 pkt 53 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2008 r., Nr 201, poz. 1237) z art. 21, art. 46 oraz art. 64 Konstytucji RP, informuję, iż Rzecznik Praw Obywatelskich nie podziela tego stanowiska.
Zgodnie z art. 129 pkt 1 ustawy, w razie ukarania za wykroczenie określone w art. 127 albo w art. 131 lub skazania za przestępstwo określone w art. 128 sąd może orzec: przepadek przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa oraz przedmiotów, roślin, zwierząt lub grzybów pochodzących z wykroczenia lub przestępstwa, chociażby nie stanowiły własności sprawcy;
W takiej sytuacji, na mocy art. 130 ust. 1 przedmiotowej ustawy, sąd doręcza odpis wydanego prawomocnego orzeczenia o przepadku okazów gatunków:
1) ministrowi właściwemu do spraw środowiska - w przypadku gatunków objętych ochroną na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, o których mowa w art. 61 ust. 1;
2) Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska - w przypadku gatunków obcych;
3) regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia lub przestępstwa - w przypadku gatunków rodzimych.
Natomiast, zgodnie z art. 130 ust. 4, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zarządzić, w drodze decyzji administracyjnej, na koszt skazanego, uśmiercenie zwierząt gatunków obcych stanowiących własność sprawcy.
Z powyższego wynika bezspornie, iż warunkiem wydania decyzji o uśmierceniu zwierzęcia gatunku obcego, jest uprzednie prawomocne orzeczenie przez sąd jego przepadku. Od decyzji administracyjnej będzie przysługiwało na zasadach ogólnych prawo złożenia odwołania, a następnie uprawnienie do poddania orzeczenia kontroli sądu administracyjnego.

V.
Odnosząc się do sygnalizowanej niezgodności art. 56 ust. 7 k, art. 61 ust. 1, art. 61 ust. 2, art. 61 ust. 7, art. 61 ust. 8, art. 73 ust. 120 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 3 października 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2008 r., Nr 201, poz. 1237), z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień do wiadomości.
Zgodnie z art. 188 Konstytucji RP, Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.

W związku z powyższym wskazać należy, iż de iure brak jest podstaw do orzekania przez Trybunał Konstytucyjny w przedmiocie zgodności ustaw z aktami prawa wtórnego Unii Europejskiej, jakim bez wątpienia jest Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
Zdaniem Leszka Garlickiego1 , pozostałe normy prawa UE, zwłaszcza tzw. prawo wtórne, nie mogą - w postępowaniu przez TK - stanowić podstawy kontroli. Nie wspomina bowiem o nich art. 188 pkt 1 - 3 Konstytucji. Zawarte tam wyliczenie wzorców kontrolnych ma charakter wyczerpujący.
Dodatkowo zauważyć pragnę, iż zgodnie z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.
Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, podział kompetencji pomiędzy sądy państw członkowskich a Europejski Trybunał Sprawiedliwości w zakresie wykładni i stosowania prawa wspólnotowego jest zatem następujący: wykładnia należy do ETS, a stosowanie prawa - rozumiane jako zastosowanie normy prawa wspólnotowego do ustalonego przez sąd stanu faktycznego - należy do sądu państwa członkowskiego, który w danej sprawie jest związany wykładnią ETS. Wprawdzie obecnie coraz wyraźniej ETS podkreśla, że może ingerować w ocenę wyboru momentu przekazania pytania prejudycjalnego, jeżeli dostrzega rzeczywisty brak związku między pytaniem a toczącym się postępowaniem, a nawet może krytykować samo przekazanie jako bezzasadne, jednak nie niweluje to linii podziału jurysdykcyjnego, lecz ma zapewnić "efektywny dialog sądowy" (por. T. T. Koncewicz, Pytania wstępne, czyli wspólnotowy dialog sądowy, "Rzeczpospolita" z 1 grudnia 2006 r.)2 .
Sądy krajowe - co oczywiste - mają obowiązek bezpośredniego stosowania norm praw krajowego. Sędzia krajowy ma jednak również obowiązek zbadania, czy dany stan faktyczny podlega normom regulacji wspólnotowej, bezpośrednio stosowalnej na terytorium każdego państwa członkowskiego (zob. wyrok ETS z 19 maja 1990 r. w sprawie The Queen przeciwko Secretary of State for Transport/ ex parte Factortame Ltd. and others, 213/98). Zgodnie z art. 9 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego, co mutatis mutandis odnosi się również do autonomicznego, aczkolwiek genetycznie opartego na prawie międzynarodowym, systemu prawnego prawa wspólnotowego. Z kolei według art. 10 zdanie pierwsze i drugie TWE, państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki ogólne lub szczególne w celu zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z Traktatu lub działań instytucji Wspólnoty. Ułatwiają one Wspólnocie wypełnianie jej zadań. Sposób realizacji owego ogólnego zobowiązania do przestrzegania prawa międzynarodowego i wspólnotowego konkretyzuje - w odniesieniu do organów władzy sądowniczej - norma kolizyjna z art. 91 ust. 2 Konstytucji. Stąd też sądy krajowe mają też prawo i obowiązek odmówienia zastosowania normy krajowej, jeżeli koliduje ona z normami prawa wspólnotowego. Sąd krajowy nie orzeka w takim wypadku o uchyleniu normy prawa krajowego, lecz tylko odmawia jej zastosowania w takim zakresie, w jakim jest on obowiązany do dania pierwszeństwa normie prawa wspólnotowego. Przedmiotowy akt prawny nie jest dotknięty nieważnością, obowiązuje i jest stosowany w zakresie nieobjętym przedmiotowym i czasowym obowiązywaniem regulacji wspólnotowej. Natomiast w razie wątpliwości, co do relacji normy prawa krajowego i normy prawa wspólnotowego konieczne jest zwrócenie się z pytaniem prejudycjalnym do ETS, jako organu właściwego w sprawach wykładni Traktatu oraz norm prawa pochodnego, a w sensie funkcjonalnym włączanym w ten sposób do systemu sądowniczego danego państwa członkowskiego3.
Na tej podstawie należy uznać brak konieczności zwracania się do TK z pytaniami prawnymi dotyczącym zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym - nawet w sytuacji, gdy sąd zamierza odmówić zastosowania ustawy krajowej. Problem rozwiązywania kolizji z ustawami krajowymi pozostaje więc w zasadzie poza zainteresowaniem TK. O tym, czy ustawa koliduje z prawem wspólnotowym, rozstrzygać będą bowiem Sąd Najwyższy, sądy administracyjne i sądy powszechne, a o tym, co znaczą normy prawa wspólnotowego, rozstrzygać będzie ETS, wydając orzeczenia wstępne (zob. L. Garlicki, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a sądy [w:] Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, pod red. E. Popławskiej, Warszawa 2000, s. 215; zob. także wyrok niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego z 31 maja 1990 r., 2 BvL 12, 13/88, 2 BvR 1436/87 oraz wyrok włoskiego Sądu Konstytucyjnego z 5 czerwca 1984 r. w sprawie Granital SpA przeciwko Amministrazione delle Finanze dello Stato, 170/1984)4.

VI.
Odnosząc się do zasygnalizowanej niezgodności art. 56 ust. 7 k, art. 73 ust. 1 oraz art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 3 października 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2008 r., Nr 201, poz. 1237) z art. 28 i art. 29 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864), informuję, iż Rzecznik Praw Obywatelskich nie podziela tego stanowiska.
Zgodnie bowiem z art. 30 tegoż Traktatu, postanowienia artykułów 28 i 29 nie stanowią przeszkody w stosowaniu zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin, ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej, bądź ochrony własności przemysłowej i handlowej. Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między Państwami Członkowskimi.
Dodatkowo przypomnieć należy, iż na mocy art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.

VII.
Odnosząc się do problemu wywłaszczenia zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi uprzejmie informuję, że zakaz posiadania i hodowli zwierząt niebezpiecznych został wprowadzony do polskiego systemu prawa już w latach 90 - tych minionego stulecia. Na mocy art. 20 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r., Nr 111, poz. 724), zabroniono utrzymywania i hodowli poza ogrodami zoologicznymi i właściwymi placówkami naukowymi oraz cyrkami zwierząt drapieżnych i jadowitych groźnych dla życia ludzi bądź zwierząt. Osoby, które nie zastosowały się do tego zakazu, stosownie do dyspozycji art. 36 przedmiotowej ustawy, popełniły przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny.
Następnie, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst pierwotny: Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880), art. 20 ustawy o ochronie zwierząt został wykreślony, a jego treść - z pewnymi modyfikacjami - zawarto w art. 73 nowego aktu prawnego. Z kolei wykreślony art. 36 ustawy o ochronie zwierząt zastąpiono art. 131 pkt 4, który wprowadzał odpowiedzialność z tytułu wykroczenia. Ostatecznie zaś, w drodze nowelizacji z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. z 2008 r., Nr 201, poz. 1237), kwestionowany przepis uzyskał aktualne brzmienie.
W świetle powyższego stwierdzić należy, iż posiadanie zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi jest nielegalne od ponad 12 lat.
Konsekwencją powyższego, w celu umożliwienia osobom popełniającym czyn zagrożony przez ustawę karą doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem - dla ochrony bezpieczeństwa publicznego i zdrowia oraz ludzkiego życia - była regulacja zawarta w art. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 201, poz. 1237), która wprowadzała 6 albo 12 miesięczny okres na przekazanie nielegalnie posiadanego zwierzęcia albo uzyskanie stosownego zezwolenia (w zależności od kategorii). Wprowadzono równocześnie możliwość orzekania przez sądy przepadku nielegalnie posiadanych zwierząt (art. 131 a ustawy o ochronie przyrody).
Z uwagi na powyższe oraz zaistnienie nieodwracalnych skutków prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich nie widzi podstaw do kwestionowania przedmiotowych regulacji.

VIII.
W świetle całokształtu powyższej argumentacji uprzejmie informuję, iż Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił nie kierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności kwestionowanych regulacji z Konstytucją RP. Równocześnie, w celu uniknięcia ewentualnego nieporozumienia, pragnę wyjaśnić, iż Rzecznik samodzielnie dokonuje oceny istnienia przesłanek uzasadniających takie działanie, nie będąc związanym ani ograniczonym żądaniem podmiotu występującego z takim wnioskiem.
Proszę o przyjęcie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich do wiadomości.


1). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. nauk. Leszka Garlickiego, Tom V, Wydawnictwo Sejmowe 2007.
2). Postanowienie TK z dnia 19 grudnia 2006 roku, sygn. akt P 37/05, OTK-A 2006/11/177)
3). tamże
4). tamże

Z poważaniem
Piotr Mierzejewski
Główny specjalista
_________________
POLUB NASZ PROFIL


>>Magazyn dla Hodowców - POBIERZ
Podziękuj autorowi tego posta
 
 

Chcesz wiedzieć jak zarobić? Chcesz być jednym z nielicznych Milionerów? Chcesz osiągać sukcesy w szkole, pracy, w życiu prywatnym?
TAK? W takim razie to coś dla Ciebie: Złote Myśli - Twoja droga do Sukcesu!

krzychu w1 
SpecjaliściPomógł: 25 razy
Wiek: 54
Dołączył: 30 Sty 2008
czyli 4735 dni temu
Posty: 378
Podziękowania: 23/24
Skąd: Przemyśl
Ostrzeżeń:
 1/5/8
Wysłany: 2010-03-25, 09:01   

mógł by to jakiś prawnik przetłumaczyć na język polski,bo przeczytałem i nie za bardzo wiem jak to rozumieć.
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
 
rafaello Moja specjalizacja:
Ptaki egzotyczne

Dołączył: 24 Mar 2010
czyli 3951 dni temu
Posty: 9
Podziękowania: 9/1
Skąd: Polska
Ostrzeżeń:
 3/5/8

Wysłany: 2010-03-25, 09:44   

Proszę o wklejenie listu, który został wysłany do Rzecznika Praw Obywatelskich, bo to jest odpowiedź na ów list, a jednoznacznie brzmi w każdym punkcie poruszanych problemów: Rzecznik Praw Obywatelskich nie podziela tego stanowiska.
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
JC 
SpecjaliściPomógł: 81 razy
Dołączył: 21 Sty 2008
czyli 4744 dni temu
Posty: 1931
Podziękowania: 126/25
Skąd: Nowodworze
Wysłany: 2010-03-25, 14:00   

krzychu w1 napisał/a:
mógł by to jakiś prawnik przetłumaczyć na język polski,bo przeczytałem i nie za bardzo wiem jak to rozumieć.


To znaczy, że zapisy Ustawy o ochronie przyrody są zgodne z Konstytucją. No bo są :!: Konstytucja nie broni przed wymyślaniem głupich przepisów, niestety :-(
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
ajtes 
Mega User
mini zooWiek: 71
Dołączył: 19 Kwi 2009
czyli 4290 dni temu
Posty: 59
Podziękowania: 3/8
Skąd: lubelskie
Wysłany: 2010-10-26, 18:45   

W związku z faktem, że zacząłem hodować egzotykę, poczytałem trochę o CITES i innych regulacjach. Mam pytania: do dzisiaj nie znamy treści listu do rzecznika- ważne, czy się ukaże?, skąd wiadomo, że w innych krajach Unii nie obowiązują takie regulacje jak u nas? czy znamy jakieś w 100% pewne fakty, jeżeli tak to na jakiej podstawie je interpretujemy?
_________________
pozdrawiam
ajtes
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
JC 
SpecjaliściPomógł: 81 razy
Dołączył: 21 Sty 2008
czyli 4744 dni temu
Posty: 1931
Podziękowania: 126/25
Skąd: Nowodworze
Wysłany: 2010-10-26, 22:07   

ajtes, nawet na stronach naszego Ministerstwa Środowiska możesz się zapoznać z przepisami obowiązującymi w Czechach, co prawda nie ze wszystkimi przepisami, ale z tymi co mają znaczenie w Polsce czyli np ze zwierzętami na które czeskie urzędy wydają papiery.
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
Tban 
Mega UserMoja specjalizacja:
Papugi

Pomógł: 2 razy
Wiek: 47
Dołączył: 26 Paź 2008
czyli 4465 dni temu
Posty: 221
Podziękowania: 26/22
Skąd: Strzelin

Wysłany: 2010-10-26, 22:31   

Link do strony ministerstwa odnośnie Czech
http://www.mos.gov.pl/art...331_czechy.html
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
 
Wyświetl szczegóły
ajtes 
Mega User
mini zooWiek: 71
Dołączył: 19 Kwi 2009
czyli 4290 dni temu
Posty: 59
Podziękowania: 3/8
Skąd: lubelskie
Wysłany: 2010-10-27, 19:49   

OK. Przeczytałem i okazuje się, że nie do końca jest tak różowo. Też mają rejestrację i na pewno więcej wyłączeń. Opracowanie sensownego postulatu nie jest łatwe. Zwracam jednak uwagę na możliwość nagłośnienia problemów nurtujących hodowców wszelkiej "maści" po skrzyknięciu się związków skupiających hodowców zwierząt, ptaków itp. Grupa pikietująca przed urzędem wojewódzkim w mieście X i licząca 500 osób a nie 20 to fakt na, który muszą zwrócić uwagę media i urzędnicy. W momencie, gdyby takie zgrupowania wystąpiły by w kilku miastach wojewódzkich to już problem nad, którym trzeba się zastanowić. Hodowcy to pasjonaci, którzy na prawdę mają coś do zaproponowania oprócz dopalaczy. A więc, władze zabraniają dopalaczy, a my proponujemy w zamian hodowle np. zwierząt, ptaków itp. Warto to rozważyć?
_________________
pozdrawiam
ajtes
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
JC 
SpecjaliściPomógł: 81 razy
Dołączył: 21 Sty 2008
czyli 4744 dni temu
Posty: 1931
Podziękowania: 126/25
Skąd: Nowodworze
Wysłany: 2010-10-27, 20:18   

ajtes, masz zamiar coś takiego organizować :?: :?: :?: Czy tylko tak napisałeś, bo akurat klawiatura była pod ręką :?: :lol:
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
ajtes 
Mega User
mini zooWiek: 71
Dołączył: 19 Kwi 2009
czyli 4290 dni temu
Posty: 59
Podziękowania: 3/8
Skąd: lubelskie
Wysłany: 2010-10-27, 20:35   

Pytanie z rzędu dziwnych. Sam na pewno nie zorganizuję czegoś takiego, lecz jeżeli wielu forumowiczów dostrzeże sens ewentualnego zgromadzenia, jeżeli zaapelujemy na innych forach i wskażemy potrzebę to dlaczego nie. Narzekanie bez kompletnie żadnej wizji pozytywnego załatwienia na pewno nie zmieni rzeczywistości. Mam wiele zajęć oprócz podręcznego wykorzystywania klawiatury.
_________________
pozdrawiam
ajtes
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
JC 
SpecjaliściPomógł: 81 razy
Dołączył: 21 Sty 2008
czyli 4744 dni temu
Posty: 1931
Podziękowania: 126/25
Skąd: Nowodworze
Wysłany: 2010-10-27, 20:48   

ajtes, to pytanie było "rzędu" normalnych z pozycji człowieka który przez wiele lat starał się coś "organizować". Aktualnie skupiłem się prawie wyłącznie na przekazywaniu swoich doświadczeń, a działanie pozostawiłęm młodszym, którzy może okażą się skuteczniejsi, zastosują lepsze metody. Lecz jak do tej pory tylko "rzucają" pomysłami. Myślałem, że w Twoim przypadku będzie inaczej, że poświecisz swój czas i pieniądze, stąd to uściślające pytanie :-D
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
ajtes 
Mega User
mini zooWiek: 71
Dołączył: 19 Kwi 2009
czyli 4290 dni temu
Posty: 59
Podziękowania: 3/8
Skąd: lubelskie
Wysłany: 2010-10-28, 17:17   

OK. Cieszę się, że niejako zaliczyłeś mnie do młodych w wieku po 60- tce. Chętnie zaangażuję się lecz po faktycznym odzewie i podjęciu prób przez wielu. Jak sam widzisz w postach o narzekaniu było sporo uczestników, gdy chodzi o zadziałanie następuje cisza. Jedno jest pewne- nikt nie przyjdzie i nie oznajmi nam, że problemy są załatwione. Sami tylko możemy liczyć na siebie. Temat poddaję pod dyskusję. Zobaczymy jakie będą głosy za i przeciw.
_________________
pozdrawiam
ajtes
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
amadyna1471 
AdministratorSPIS-HODOWCÓW: www.spis-hodowcow.pl/amadyna1471

Moja specjalizacja:
Papugi

Pomógł: 24 razy
Wiek: 49
Dołączył: 09 Maj 2010
czyli 3905 dni temu
Posty: 3606
Podziękowania: 370/338
Skąd: Gorzyczki

Wysłany: 2010-10-28, 17:42   

ajtes, z doświadczenia skończy się to tym że tutaj będzie dużo chętnych a jak się coś już zorganizuje to będzie tylko garstka ludzi :cry:
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
 
Al 
Doświadczony HodowcaMoja specjalizacja:
Ptaki egzotyczne

Pomogła: 50 razy
Dołączyła: 20 Sty 2008
czyli 4745 dni temu
Posty: 845
Podziękowania: 53/4
Skąd: Knurów
Ostrzeżeń:
 1/5/8

Wysłany: 2010-10-28, 17:53   

Tak samo było, gdy Nowa Exota organizowala pisanie petycji do ministerstwa. kazdy wiele obiecywał i chyba na tym się skonczyło. Gdyby każdy kto popierał, faktycznie coś zrobił w tym kierunku to spod stosu listow budynku ministerstwa by widac nie było.
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
ajtes 
Mega User
mini zooWiek: 71
Dołączył: 19 Kwi 2009
czyli 4290 dni temu
Posty: 59
Podziękowania: 3/8
Skąd: lubelskie
Wysłany: 2010-10-28, 18:36   

Tak, macie rację lecz za którymś razem może coś wypalić. Piszmy na forach, szukajmy odzewu. Myślę, że najpierw należało by pokazać min. rolnictwa i min.ochrony środowiska, że hodowcy- pasjonaci istnieją i mają konkretne problemy. W min. edukacji zapukać i pokazać jedno z być może lepszych wyjść w walce z uzależnieniami. My w odróżnieniu od władz mówimy, że jak uzależnienia są złe to proponujemy coś w zamian. Niech hodowcy w momencie zaangażowania w tą "akcję" piszą w oddzielnym wątku stworzonym np. przez administratora tego forum konkretne sprawy. Gdy się one pojawią spróbujmy je ująć w całość i przedstawić w konkretnych ministerstwach umawiając się na spotkania, a nie w formie maila czy wysłanej petycji. Pożyjemy- zobaczymy. Pewnik- wszystko zależy od nas.
_________________
pozdrawiam
ajtes
Podziękuj autorowi tego posta
 
 
..:: AVIORNIS ::..
AVIORNIS POLECA:SZUKAJ NA GOOGLE!

Twoja wyszukiwarkaWyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


..:: WSPÓŁPRACUJEMY ::..
>> Spis-Hodowcow.pl - Magazyn dla miłośników Fauny i Flory >> Hodowla ptaków - Jacek Masternak >> Ptasie podróże - Artur Bujanowicz >> NOWA EXOTA >> Andrzej Jarosz >> Henryk Kościelny - fotografia przyrodnicza >> Hugo Barbosa >> Blog - Portugalia >> Hugo Barbosa & Iñaki García Hernández- Portugalia/Hiszpania >> Snyder s Grouse & Waterfowl Park >> Baza turystyczna

Od 2008 roku - Aviornis.com.pl © Wszelkie prawa zastrzezone.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 16
..:: Giełda ::..


..:: OFERTA REKLAMOWA NA AV ::..


..:: POLECAMY ::..
Inkubatory do wylęgu jaj


..:: POLECAMY ::..
sklep internetowy


..:: POLECAMY ::..


..:: SERWIS I CZASOPISMO HODOWCÓW ::....:: Czasopismo hodowcy ::..

..:: SERWIS HODOWCÓW ::..


..:: ZAPRZYJAŻNIONA STRONA ::..


..:: Baza CITES ::..


..:: Polecamy ::..

..:: SKLEP INTERNETOWY ::..
Planeta-zoo

..:: POLECAMY ::..
Euro Zoo

..:: POLECAMY ::..
Euro Zoo


..:: POLECAMY ::..


. SERWISY AUKCYJNE .

.: ASPEKTY PRAWNE :.